RODOKLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą. 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z siedzibą: ul. Sportowa 1, 13-200 Działdowo. reprezentowaną przez Dyrektora tel. 23 6974064, e-mail: sp2dzialdowo@onet.pl  

2. Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane: 

a) dla celów wypełniania obowiązków edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i Prawa Oświatowego i realizacji zadań statutowych szkoły;
 b) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu szkoły, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, 
d) w jednym lub większej liczbie określonych celów, na które została wyrażona zgoda (m.in. udziału w realizowanych przez placówkę projektach i programach, wykorzystaniu wizerunku dziecka); 

4.Powyższe dane osobowe będą przekazywane odpowiednio: 
a) do systemu informacji oświatowej, 
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 
c) operatorom pocztowym i kurierom, 
d) służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, 
e) pielęgniarce szkolnej, 
f) organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w przepisach dot. obowiązku szkolnego, a w przypadku danych fakultatywnych – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną. 

6. Każda osoba, której dane dotyczą, rodzic/prawny opiekun ucznia, ma prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): 
◦ dostępu do treści swoich danych i danych dziecka (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
◦ sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); dostępu oraz prawo do żądania sprostowania 
◦ usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
◦ ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
◦ przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
◦ prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych); 
◦ cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
◦ wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją celów edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez szkołę jest brak możliwości realizacji zadań edukacyjnych przez placówkę. 

8. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa oraz z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook (dane przetwarzane na podstawie zgody). 

Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Izabela Kraśniewska, e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO SZKOŁY 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z siedzibą: ul. Sportowa 1, 13-200 Działdowo. reprezentowaną przez Dyrektora tel. 23 6974064, e-mail: sp2dzialdowo@onet.pl 

 2. Z inspektorem ochrony danych w można skontaktować się poprzez adres e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl 

3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa uczniów i pracowników. 

4. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje: budynek szkoły w zakresie korytarzy, wejścia, teren szkoły obejmujący boska , chodniki, teren zielony za obiektem hali sportowej. Podstawą prawną dla prowadzenia monitoringu jest: art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w związku z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. 

5. Zarejestrowane dane nie podlegają profilowaniu, a przeglądanie danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej 

6. Pani/Pana dane osobowe lub dane Pani/Pana dzieci przechowywane będą przez 14 dni zgodnie z przepisami prawa i nie dłużej niż jest to konieczne. Po tym okresie nagrania kasowane są automatycznie, chyba, że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku, z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

7. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). 

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(UODO).
Copyright ©2017 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie,
Liczba odwiedzin: 35820
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem